Datele dumneavoastră

Confidențialitate și cookies

Nu vom oferi nimănui informații personale despre pacienți

Politica de confidențialitate

 1. Informații generale

Conţinutul website-ului www.oanapediatrics.ro (denumit în continuare Site) este proprietatea exclusivă a entităţii S.C. OANA PEDI S.R.L cu sediul social în Sat Balotești, Comuna Balotești, Strada Florilor, nr. 1B (tarla 103, P381/43), județ Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul de ordine J23/5086/18.08.2021, având codul unic de înregistrare 44760180.

În calitate de operator de date, Titularul urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”).

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă începând cu luna ianuarie 2021 și are rolul de a vă informa cu privire la:

 • activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al funcțiilor din cadrul Site-ului;
 • prelucrările datelor cu caracter personal derulate de Oana Pediatrics, în vederea desfășurării activităților sale, conform celor descrise mai jos.

Oana Pediatrics poate actualiza prezenta Politică de confidențialitatea ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului cu privire la orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

 1. Definiţii

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Pacient“ înseamnă pacienţii beneficiari ai serviciilor Oana Pediatrics în regim de telemedicină şi sunt direct plătitori, inclusiv pacienții care beneficiază de anumite reduceri față de prețurile listate, vouchere sau alte promoții în baza parteneriatelor încheiate de Oana Pediatrics cu diverse categorii de entități juridice non-medicale.

Medic“ înseamnă medicul care oferă servicii de telemedicină achiziționate de pe platforma www.oanapediatrics.ro.

Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzând fără limitare ”a prelucra”) înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

”Funcția de comandă și plată de servicii medicale” (denumita în cele ce urmează și Funcția) înseamnă funcție disponibilă în cadrul site-ului prin care se pune la dispoziția Utilizatorului Funcţiei de comandă şi plată de servicii medicale posibilitatea de a comanda și a plăti serviciile medicale selectate din portofoliul Oana Pediatrics, disponibile în cadrul funcției, cât și de a selecta efectuarea programărilor, după caz, conform informațiilor prezentate, comanda și plata serviciilor medicale selectate de către utilizator se vor realiza conform Termenelor și Condițiilor care pot fi consultate accesând secțiunea Termeni și condiții coș de cumpărături.

„Utilizatorii Funcţiei de comandă şi plată de servicii medicale” se referă la persoanele care utilizează funcția disponibilă în cadrul Site-ului pentru a comanda și plăti online servicii medicale din portofoliul Oana Pediatrics.

Vizitator” înseamnă orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul.

 1. Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de interacțiunile şi raporturilor pe care le stabiliți le aveţi cu Titularul, respectiv în raport de accesarea/ utilizarea Site-ului. Astfel, Titularul ar putea prelucra următoarele categorii de Date cu Caracter Personal pentru următoarele categorii de persoane vizate:

 1. În cazul vizitatorilor Site-ului, în cazul în care accesați și/ sau utilizați Site-ul, următoarele categorii de Date cu Caracter Personal ar putea fi prelucrate:
 2. In cazul abonării pentru primirea comunicărilor de marketing: nume, prenume, adresă de e-mail, sex, precum și date de tracking în vederea analizării gradului de interes pe care comunicările comerciale îl reprezintă pentru primitor (ex.: adresa IP, clickuri, accesări, localitate).
 • În cazul Utilizatorilor Funcţiei de comandă şi plată de servicii medicale în cadrul Site-ului (astfel cum aceasta este definită în Termenele şi Condiţiile de utilizare a acestei funcţii): nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, cod numeric personal (CNP), serie și număr carte de identitate, adresă de domiciliu.

Notă: Datele bancare pe care le furnizați în contextul introducerii unuia sau mai multor carduri de credit utilizate pentru a face plata online în cadrul Funcţiei de comandă şi plată de servicii medicale în cadrul Site-ului nu sunt accesate sau stocate de către Oana Pediatrics, acestea fiind furnizate direct în pagina procesatorului de plăți. Ulterior introducerii datelor bancare, va trebui să completați datele cu caracter personal solicitate de procesatorul de plăți din motive de securitate sau din rațiuni contabile, precum: adresă, număr de telefon, adresă de e-mail. Aceste date nu sunt prelucrate în nici un fel de către Oana Pediatrics. Pentru a înțelege în ce scopuri vă sunt prelucrate Datele cu Caracter Personal de către procesatorul de plăți, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a acestuia.

In măsura în care, în vederea utilizării Funcției de comandă și plată de servicii medicale în cadrul site-ului, sunt dezvăluite Datele cu Caracter Personal aparținând altor persoane vizate decât Vizitatorul (inclusiv când Datele cu Caracter Personal ale persoanei vizate sunt furnizate de persoana care achiziționează analizele medicale pentru și/ sau în numele altei persoane, persoana care face divulgarea Datelor cu Caracter Personal confirmă că a informat aceste persoane cu privire la modul în care Datele lor cu Caracter Personal vor fi prelucrate, drepturile de care aceste persoane beneficiază potrivit legii și că a obținut acordul persoanelor respective pentru această operațiune (după caz). În acest sens, pacienții sau persoanele menționate mai sus, au obligația de a le informa cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, astfel încât prelucrarea (de ex.: în cadrul actului medical, pentru transmiterea rezultatelor analizelor) să poată fi realizată fără a mai fi necesare alte formalități din partea Oana Pediatrics.

 1. În cazul prestării serviciilor de consultanță (pre și/ sau post efectuare servicii medicale) la distanță (online) prin intermediul  conectării în cadrul platformei Zoomincluzând efectuarea operațiunilor de facturare, procesarea plăților și recuperarea creanțelor, dacă va fi cazul, prin intermediul mijloacelor tehnice utilizate de către Oana Pediatrics, următoarele Categorii de Date cu Caracter Personal ar putea fi prelucrate în vederea accesării serviciului de consultanță la distanță pentru:
 • efectuarea programării pentru prestarea serviciilor de consultanță prin conectare în cadrul platformei Zoomnume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon;
 • identificarea pacientului în cadrul platformei Zoom: nume, prenume, data nașterii;
 • desfășurarea  propriu-zisă a sesiunii de consultanță la distanță: (i) date  furnizate de către pacient – nume, prenume, voce, imagine, date medicale, date privind starea de sănătate,  (ii) date accesate de către medic pe baza informațiilor și documentelor transmise de pacient – nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind starea de sănătate, date medicale, date genetice, date consemnate de medic în desfășurarea consultației, origine etnică, cod identificare client, CNP, date rezultând din actul de identitate (inclusiv o copie digitală a actului, după caz), adresă, numar de telefon, e-mail, stare civilă, cetățenie, semnătură, profesie, ocupație, după caz, date aparținând reprezentanților legali, (iii) date și informații consemnate de către medic pe durata desfășurării sesiunii – (date medicale, date privind starea de sănătate); cât și (iv) date privind desfășurarea sesiunii consemnate de sistemul utilizat (auditul sesiunii) – data și ora desfășurării sesiunii online, durata sesiunii online precum și toate acțiunile întreprinse de către persoana vizată în legătură cu sesiunea respectivă și momentul de timp la care s-au realizat acestea; 
 • Date cu Caracter Personal prelucrate de către furnizorul platformei pentru asigurarea conexiunii, utilizării platformei și menținerea securității acesteia, dar fără a se limita la: nume, prenume, ID cont, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă IP, geolocalizare, data și ora accesării platformei, etc. Înainte de accesarea platformei, vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare a acesteia, precum și Politica de Confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul platformei.
 1. În cazul Pacienţilor,în funcţie de categoria din care fac parte şi interacţiunea acestora cu Oana Pediatrics, ar putea fi prelucrate următoarele categorii de Date cu Caracter Personal:
 • pentru prestarea serviciilor medicalenume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind sănătatea, date medicale, date genetice, date consemnate de medic în desfășurarea consultației, origine etnică, cod identificare client, CNP, date rezultând din actul de identitate (inclusiv o copie a actului, după caz), adresă, număr de telefon, e-mail, stare civilă, cetățenie, semnătură, profesie, ocupație, informații bancare, informații privind contractul, voce, imagine, data și ora prestării serviciului, durata consultației online, data și ora desfășurării sesiunii online, durata sesiunii online;
 • pentru efectuarea de rapoarte statistice interne;
 • pentru solicitarea de feedback: nume, prenume, adresă de e-mail;
 • În vederea efectuării programării online pentru prestarea serviciilor medicale oferite de Oana Pediatrics;

Notă: În orice moment, pacientul care are un cont web activ are acces la datele sale de identificare/ contact.

Notă: În ceea ce privește prelucrarea imaginii, aceasta se prelucrează în cadrul consultației online. Imaginea este prelucrată în măsura în care persoana vizată accesează platforma tehnică pe care se realizează consultația online.

 1. În cazul Medicilor:

5.1 Următoarele Date cu Caracter Personal ale Medicului ar putea fi prelucrate:

 • pentru efectuarea serviciilor medicale, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Oana Pediatrics, în contextul furnizării serviciilor: nume, prenume, CNP, cod parafă, semnătură, profesie, specialitate medicală, loc de muncă, adresa de e-mail, număr de telefon.

5.2. În cazul persoanelor care contactează Oana Pediatrics prin prin telefon, la numerele de telefon afişate pe Site sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă, aparţinând Titularului, în contextul:

5.3. Programărilor pentru serviciile medicale online/sau pentru programarea consultanței necesare pre și/ sau post efectuare de servicii medicale online, pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, CNP, data naşterii, numărul de telefon, adresa de e-mail.

5.4. Solicitărilor, reclamaţiilor şi a sugestiilor telefonice, precum şi cele transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresă de domiciliu, telefon, adresă e-mail. În măsura în care prin intermediul unor astfel de solicitări, furnizaţi în mod direct şi alte date care nu v-au fost solicitate în mod expres de Titular, Oana Pediatrics va prelucra exclusiv datele necesare în scopul gestionării cererii dumneavoastră. În măsura în care furnizați alte date care nu au fost solicitate dar care se dovedesc utile pentru gestionarea solicitării dumneavoastră, acestea vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

5.5. În cazul reprezentanţilor legali ai pacienţilor minori/ majori fără discernământ (părinte, tutore sau curator, aparţinător, după caz): nume, prenume, semnătură, iar în anumite cazuri şi date privind actul de identitate sau date din actele de stare civilă.

 1. Scopurile şi temeiurile Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate la secţiunea III. de mai sus, furnizate cu ocazia derulării relaţiilor cu Titularul, în contextul actului medical și prestării serviciilor medicale, solicitării de oferte, comenzii şi plăţii online de servicii medicale prin intermediul Funcției de comandă și plată de servicii medicale, îmbunătăţirii serviciilor Oana Pediatrics, abonarea pentru primirea comunicărilor comerciale sau furnizate de aceştia în alt mod prin utilizarea Site-ului sau în cadrul relației cu Oana Pediatrics, pot fi prelucrate de Oana Pediatrics direct şi/ sau prin intermediul împuterniciţilor săi, pentru următoarele scopuri şi în baza următoarelor temeiuri:

 1. Dacă sunteţi vizitator al Site-ului, vom putea prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal după cum urmează:

1.1 Pentru mai multe detalii privind utilizarea modulelor de tip cookie-uri vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibila pe site-ul Oana Pediatrics.

Temeiul prelucrării: consimţământul, executarea contractului sau interesul legitim, conform prevederilor Legii nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

1.2. Pentru scopul gestionării abonărilor de a primi comunicări de marketing referitoare la campaniile, promoțiile Oana Pediatrics, precum și activitatea Oana Pediatrics, inclusiv prelucrarea datelor de tracking pentru analizarea eficienței comunicărilor transmise și a interesului arătat.

Temeiul prelucrării: consimțământul.

1.3. Pentru scopul efectuării programării online în vederea efectuării serviciilor medicale.

Temeiul prelucrării: contractul.

 • Dacă sunteţi utilizator al Funcţiei de comandă şi plată de servicii medicale în cadrul Site-ului, vom putea prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal după cum urmează:

2.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • conformarea cu normele aplicabile Oana Peditrics, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
 • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Oana Peditrics;
 • prestarea serviciilor medicale oferite de Oana Pediatrics;
 • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
 • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
 • audit intern;
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al Oana Pediatrics, aprobat de autoritatea competentă;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;

Temeiul prelucrării: obligaţia legală.

2.2 În vederea încheierii și executării contractelor pentru următoarele scopuri:

 • preluarea şi procesarea comenzilor plasate online de către Utilizatorii Funcţiei de comandă şi plată de servicii în cadrul Site-ului (prin acceptarea Termenelor şi Condiţiilor de utilizare a acestei funcţii de pe Site);
 • în contextul identificării pacientului anterior prestării serviciului de consultanță la distanță;
 • în contextul desfășurării propriu-zise a serviciilor de consultanță la distanță;
 • în contextul auditării sesiunii de consultanță la distanță efectuată;
 • gestionarea cererilor/ reclamaţiilor primite în legătură cu derularea contractului, respectiv cu prestarea serviciilor;

Temeiul prelucrării: contractul.

2.3 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Oana Peditrics în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;
 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii;
 • asigurarea securității mijloacelor tehnice disponibile pentru prestarea serviciului de asigurare a consultațiilor la distanță, precum și asigurarea securității Datelor cu Caracter Personal astfel prelucrate.

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

 1. Dacă sunteţi pacient, vom putea prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal după cum urmează:

3.1.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • conformarea cu normele aplicabile Oana Peditrics, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
 • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Oana Peditrics;
 • prestarea serviciilor medicale oferite de Oana Pediatrics, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
 • solicitarea de feedback cu privire la modul în care au fost îndeplinite serviciile, precum și cu privire la nevoile și cerințele pacienților;
 • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
 • soluţionarea cererilor/ plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
 • audit intern;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
 • păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale;
 • facturarea, încasarea preţurilor serviciilor prestate, alte operaţiuni de plată, returnări plăţi;

Temeiul prelucrării: obligaţia legală.

3.1.2 În vederea încheierii și executării contractelor pentru următoarele scopuri:

 • executarea contractelor privind furnizarea de asistenţă medicală, inclusiv prestarea serviciilor contractate, efectuarea programărilor, cordarea serviciilor de consultanță pre și/sau post prin intermediul mijloacelor tehnice;
 • gestionarea cererilor/reclamaţiilor primite în legătură cu derularea contractului;

Temeiul prelucrării: contractul.

3.1.3 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Oana Peditrics în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;
 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

 • Dacă sunteţi abonat pentru primirea comunicărilor de marketing vom putea prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal după cum urmează:

În scopuri de marketing, pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (de ex. e-mail, telefon) şi prin alte platforme de comunicare digitală, de comunicări comerciale, informații, noutăți despre activitatea Oana Pediatrics, campaniile în desfășurare sau alte mesaje comerciale privind produsele şi serviciile Pediatrics, inclusiv cu privire la produsele și serviciile puse la dispoziție în colaborare cu afiliaţii şi partenerii Pediatrics. Vă vom transmite mesaje de marketing în funcție de sex, întrucât există posibilitatea ca anumite mesaje de marketing să fie adresate după caz, doar persoanelor de sex feminin sau de sex masculin. De asemenea, în transmiterea comunicărilor menționate anterior, vom prelucra datele de tracking (ex. adresă IP, accesări, clickuri, locație) pentru a analiza gradul de interes pe care dumneavoastră îl aveți față de comunicările primite și pentru a efectua schimbări în tipul comunicărilor pe care le transmitem. Adresa IP este prelucrată de furnizorul pe care-l utilizăm pentru transmiterea comunicărilor, pentru a putea primi informații precum comunicările deschise de către primitor și link-urile accesate. Adresa IP nu este prelucrată de către Pediatrics în niciun alt mod decât modul menționat anterior. Dacă vă abonați online pentru a primi comunicările comerciale menționate anterior, pentru dezabonarea de la primirea acestora va trebui fie să apăsați linkul de dezabonare primit în fiecare comunicare, fie să ne transmiteți un e-mail la adresa de contact menționată în secțiunea XI a prezentului document prin care să solicitați dezabonarea.

În funcție de tipurile de comunicări pentru care ați optat, vă vom transmite comunicări comerciale personalizate astfel încât e-mail-urile/ comunicarile prin SMS/ apel telefonic primite să fie în concordanță cu preferințele dumneavoastră.

Temeiul prelucrării: consimţământul.

Notă 1: Acordul dumneavoastră pentru activităţi de marketing direct poate fi retras în orice moment. Retragerea consimţământului dumneavoastră va produce efecte pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate anterior retragerii.

 1. Dacă sunteţi reprezentant legal al pacientului minor vom putea prelucra datele dumneavoastră:

11.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

 • conformarea cu normele aplicabile Oana Pediatrics, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
 • gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Oana Pediatrics;
 • prestarea serviciilor medicale oferite de Oana Pediatrics;
 • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
 • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
 • audit intern;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
 • păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale;
 • facturarea, încasarea preţurilor serviciilor prestate, alte operaţiuni de plată, returnări plăţi;

Temeiul prelucrării: obligaţia legală.

10.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:

 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

 1. Fișiere de tip cookie

Site-ul folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibilă pe site-ul Oana Pediatrics (www.oanapediatrics.ro).

 1. Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Titularul poate să dezvăluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal către următoarele categorii de destinatari:

 1. persoana vizată și/ sau reprezentanţii săi legali;
 2. medicul implicat în actul medical (în cazul datelor pacienţilor);
 3. reprezentanţii Oana Pediatrics;
 4. partenerii contractuali ai Oana Pediatrics, furnizori de servicii precum, dar fără a se limita la procesatorii de plăţi, servicii de arhivare, agenţii de marketing, servicii de mass mailing, platforma destinată prestării de servicii de consultanță la distanță, servicii de stocare a informațiilor sub forma de baze de date – CRM, servicii de hosting,  consultanţii externi în diverse domenii precum contabilitate, fiscal, furnizorii de servicii juridice, organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței etc.;
 5. autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi/ entități publice de orice tip, organizații internaționale etc.

VII. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Titularul va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Titularul să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

 

În cazul abonaţilor, la primirea comunicărilor comerciale şi prelucrarea datelor în scop de marketing și în scop de cercetare de piață/ prospectarea pieței, Oana Pediatrics va prelucra datele până la momentul la care: (i) persoana vizată îşi retrage consimţământul; (ii) persoana vizată îşi exercită dreptul de opoziţie potrivit legii; sau (iii) conform politicilor interne, s-a împlinit termenul de păstrare și prelucrare a respectivelor Date cu Caracter Personal, în concordanță cu scopul pentru care au fost colectate. În măsura în care orice persoană vizată dorește să afle în concret termenul de păstrare a datelor prelucrate în scop de marketing, poate solicita aceste informații prin transmiterea unei solicitări la datele de contact prevăzute în secțiunea XI din prezentul document.

La împlinirea termenului prevăzut de politicile interne sau de prevederile legale în vigoare, datele cu caracter personal se vor șterge.

VIII. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter personal furnizate către Oana Pediatrics pot fi transferate în afara României, către state din Spaţiul Economic European.

În afara Spaţiului Economic European, Datele cu Caracter personal pot fi transferate în: China sau SUA. Este posibil ca în derularea activităților sale, statele de transfer anterior-menționate să se modifice. Pentru informații concrete privind transferul datelor dumneavoastră în afara spațiului Economic European, în măsura în care acestea sunt transferate, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare la adresa menționată mai jos în secțiunea XI.

 1. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Titularul acordă o importanță deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare prevăzute în prezenta Politică de confidenţialitate. În acest sens, Titularul implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

 1. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/ executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție de Oana Pediatrics, de a naviga pe Site şi de a beneficia de facilităţile oferite pe acest spaţiu. În unele cazuri, refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea înregistrării solicitării dumneavoastră). Pentru activitățile de marketing direct sau studii/ cercetări de piață/ prospectarea pieței, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

Cu toate că Oana Pediatrics cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii. În astfel de situaţii, Titularul poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor medicale, executarea contractului sau interesul legitim.

 1. Drepturile Persoanei Vizate

În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică de confidenţialitate, fiecare persoană vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

 1. dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către Titular, în conformitate cu cerinţele legale;
 2. dreptul de acces la date – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;
 3. dreptul la rectificare – dreptul de a obţine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, respectiv de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;
 4. dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazurile prevăzute de lege;
 5. dreptul la restricţionarea prelucrării – dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
 6. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Oana Pediatrics către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 7. dreptul de opozitie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.
 8. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 9. dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (inclusiv la adresa de e-mail plangere@dataprotection.ro) pentru exercitarea şi apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa justiţiei.
 10. dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta; Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul retragerii consimţământului conform dispoziţiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activităţi de marketing direct, Oana Pediatrics, după ce a luat act de acest fapt, nu vă va mai trimite comunicări de marketing direct. Deşi nu veţi mai primi comunicări de marketing direct, Oana Pediatrics ar putea totuşi să prelucreze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în mod legal, în baza altor temeiuri şi pentru alte scopuri cum ar fi, îndeplinirea anumitor obligaţii legale care îi incumbă, executarea contractului sau interesul legitim al Oana Pediatrics (de ex., pentru îmbunătățirea serviciilor, soluționarea plângerilor primite, apărarea drepturilor şi intereselor).

Totodată, în situaţia transferurilor de date în afara SEE („Spatiului Economic European”), persoanele vizate ale căror Date cu Caracter Personal fac obiectul transferului, pot solicita operatorului de date informaţii privind garanţiile de transfer.

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o solicitare la următoarele date de contact:

 • Adresa: Sat Balotești, Comuna Balotești, Strada Florilor, nr. 1B (tarla 103, P381/43), județ Ilfov
 • Atn: Oana Vîrban sau Claudiu Vîrban
 • E-mail: dr.virban@oanapediatrics.ro.

De asemenea, pentru orice informații suplimentare cu privire la modul în care sunt prelucrate Datele cu Caracter Personal, vă rugam să ne contactați la adresa de e-mail: dr.virban@oanapediatrics.ro.

Politica de cookies

 1. Introducere

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet www.oanapediatrics.ro. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet (denumită în continuare ”pagină de internet”, ”site” sau ”website”) cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor în contextul navigării pe această pagină de internet.

 1. Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard-driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

Un cookie este format din două părți:

 • numele cookie-ului; și
 • conținutul sau valoarea cookie-ului.

Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

Un cookie în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a fi utilizate ulterior. De asemenea, în mod general, un internet cookie nu identifică personal un utilizator de internet.

 1. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

 • îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet de către Oana Pediatrics, în calitate de deținător al acestei pagini de internet;
 • anticiparea unor informații și articole care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile / produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, Oana Pediatrics poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.

Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum:

 • pentru a reține funcţii/ servicii ale utilizatorului;
 • pentru generarea de date statistice anonime despre cum este folosită pagina de internet de către utilizator;
 • pentru a asigura buna funcționare a paginii de internet;
 • pentru publicitate personalizată dezvoltată de Oana Pediatrics.

Un utilizator are posibilitatea de a şterge oricând cookie-urile. Acesta trebuie doar să folosească setările browserului utilizat pentru a naviga pe Internet. Este bine de stiut că majoritatea browserelor moderne, printre care găsim Safari, Mozilla, Edge, Internet Explorer, Opera sau Chrome, oferă userilor posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi schimbate dacă ajungeţi în secţiunea de opţiuni sau în meniul de preferinţe (în funcţie de browserul pe care îl folosiţi). Unele cookie-uri sunt automat sterse când părăsiți pagina de internet. Alte cookie-uri pot rămâne pe dispozitivul sau calculatorul dvs. până le ștergeți. Aceste cookie-uri ne permit să recunoaștem browser-ul dvs. data viitoare când ne utilizati pagina de internet și de asemenea să afișăm conținut relevant pentru dvs..

Vă puteți seta browser-ul să vă notifice când vă trimitem cookie-uri și astfel să le permiteți accesul cookie-urilor în mod individual, astfel încât să acceptați cookie-urile în anumite cazuri sau să le blocați. De asemenea, utilizatorii care aleg să își dezactiveze cookie-urile trebuie să fie conștienți că dezactivarea cookie-urilor poate duce la limitarea funcționalității paginii de internet.

 1. Care este durata de viață a cookie-urilor?

Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:

 • Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care se stochează temporar în folderul de cookie al browserului folosit de utilizator. Cookie-ul este memorat până în momentul în care utilizatorul părăsește pagina de internet sau închide browserul.
 • Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani) sau până la ștergerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului. Tot aici sunt încadrate şi cookie-urile puse de o altă pagină de internet decât cea pe care utilizatorul o foloseşte și sunt cunoscute şi sub numele de „third party cookies”. Astfel de cookies pot memora interesele unui utilizator (ceea ce vizitează pe pagina de internet), pentru ca ulterior, publicitatea pe care o întâlneşte în alte locaţii sau pe aceeași pagină de internet să fie mai relevantă.

 

 1. Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Astfel cum spuneam anterior, anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către Oana Pediatrics, acestea reprezentând cookie-urile plasate de terți („third party cookie-uri”).

Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențialitate disponibilă pe această pagină de internet.

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: Google Analytics, Youtube, Facebook, Instagram.

 1. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:  

 • Cookie-uri necesare – acestea contribuie la funcționarea paginii de internet, permițând funcții de bază cum ar fi navigarea și accesul la zonele securizate ale paginii de internet. Pagina de internet nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri.
 • Cookie-uri de preferință – aceste module cookie permit paginii noastre să-și amintească alegerile pe care le faceți (cum ar fi numele dvs. de utilizator, limba sau regiunea în care vă aflați) pentru a oferi o experiență online mai personalizată. Aceste module cookie pot fi, de asemenea, folosite pentru a vă aminti modificările aduse dimensiunii textului, fonturilor și altor părți ale paginilor de internet pe care le puteți personaliza. În mod similar, ele pot fi utilizate pentru a urmări ce produse sau videoclipuri vizionați pentru a evita repetarea și pentru a vă permite să accesati platforme sociale.  Aceste cookie-uri pot include datele personale pe care le-ați dezvăluit. Dacă nu acceptați aceste module cookie, aceasta poate afecta performanța și funcționalitatea paginii de internet și poate restricționa accesul la conținutul acesteia.
 • Cookie-uri de statistici – aceste cookie-uri ne permit să înțelegem modul în care dvs. interacționați cu website-ul nostru, de exemplu ce pagini sunt accesate cel mai des sau dacă întâmpinați erori de navigare pe anumite pagini, astfel încât să putem măsura și îmbunătăți performanța site-ului nostru. Aceste cookie-uri nu vă identifică ca persoană fizică. Toate informațiile pe care le colectează aceste cookie-uri sunt agregate și, prin urmare, anonime. Acesta este folosit numai pentru a îmbunătăți modul în care un site web funcționează.
 • Cookie-uri de marketing – aceste module cookie sunt utilizate pentru a furniza conținut mai relevant pentru dvs. și interesele dvs. Ele sunt, de asemenea, folosite pentru a reține vizita pe site, paginile accesate, pentru a observa articolele citite în scopul de a crește nivelul de relevanță al reclamelor publicate pe pagina noastră, pentru a vă oferi publicitate orientată, precum și pentru a măsura eficiența campaniilor publicitare dezvoltate de Oana Pediatrics. Aceste informații sunt distribuite altor părți, inclusiv agenților de publicitate. Aceste cookie-uri pot fi, de asemenea, legate de funcționalitatea site-ului furnizată de terțe părți.

Site-ul utilizează următoarele cookie-uri:

Cookie-uri necesare

 • Cookie-ul “algoliasearch-client-js” – acest cookie are ca scop optimizarea funcției de căutare existenta în website pentru a asigura rezultate rapide și precise, perioada în care acest cookie este activ este persistentă;
 • Cookie-ul “CookieConsent” – acest cookie are ca scop stocarea consentului oferit de vizitatorii website-ului pentru domeniul curent, perioada în care acest cookie este activ este de 1 an de zile;
 • Cookie-ul “csrftoken” – acest cookie are ca scop prevenția atacurilor de tip Cross-Site Request Forgery (CSRF), perioada în care acest cookie este activ este per sesiune;
 • Cookie-ul “PHPSESSID” – acest cookie are ca scop înregistrarea sesiunii întreprinse de un vizitator și solicitările acestuia, perioada în care acest cookie este activ este per sesiune
 • Cookie-ul “wc_cart_created” – acest cookie are ca scop asigurarea funcționalității „Coșul meu” pe website, perioada în care acest cookie este activ per sesiune;
 • Cookie-ul “wc_cart_hash_#” – acest cookie are ca scop memorarea produselor adăugate în „Coșul meu” pe website, perioada în care acest cookie este activ este persistentă;
 • Cookie-ul “wc_fragments_#” – acest cookie are ca scop stocarea informațiilor de conectare ale vizitatorilor din „Coșul meu” astfel încât să nu existe nevoia de conectare dacă browser-ul se închide, perioada în care acest cookie este activ per sesiune.
 • Cookie-ul “woocommerce_cart_hash” – acest cookie are ca scop asigurarea funcționalității și memorarea produselor adăugate în „Coșul meu” pe website, asigurând de asemenea și promovarea produselor asociate în funcție de conținutul coșului existent, perioada în care acest cookie este activ este per sesiune;
 • Cookie-ul “woocommerce_items_in_cart” – acest cookie are ca scop asigurarea funcționalității și memorarea produselor adăugate în „Coșul meu” pe website, asigurând de asemenea și promovarea produselor asociate în funcție de conținutul coșului existent, perioada în care acest cookie este activ este per sesiune;
 • Cookie-ul “woocommerce_session” – acest cookie are ca scop asigurarea funcționalității și memorarea produselor adăugate în „Coșul meu” pe website, perioada în care acest cookie este activ este de 1 zi;

Cookie-uri de statistici

 • Cookie-ul “_ga” – acest cookie are ca scop înregistrarea unui ID unic unui vizitator pentru a genera date statistice despre cum vizitatorii utilizează website-ul, perioada în care acest cookie este activ este de 2 ani de zile;
 • Cookie-ul “_gat” – acest cookie are ca scop înregistrarea solicitărilor de pe website în platforma Google Analytics având ca obiectiv îmbunătățirea experienței vizitatorilor, perioada in care acest cookie este activ este de 1 zi;
 • Cookie-ul “_gid” – acest cookie are ca scop înregistrarea unui ID unic unui vizitator pentru a genera date statistice despre cum vizitatorii utilizează website-ul, perioada în care acest cookie este activ este de 1 zi;

Cookie-uri de marketing

 • Cookie-ul “ads/ga-audiences” – acest cookie are ca scop re-atragerea vizitatorilor susceptibili să se convertească în cumpărători în funcție de comportamentul acestora pe website-uri, perioada în care acest cookie este activ este per sesiune;
 • Cookie-ul “GPS” – acest cookie are ca scop înregistrarea unui ID unic pe device-urile mobile pentru a asigura urmărirea în funcție de coordonatele și localizarea GPS, perioada în care acest cookie este activ este de 1 zi;
 • Cookie-ul “IDE” – acest cookie are ca scop înregistrarea și raportarea acțiunilor vizitatorilor în urma vizualizării sau interacțiunii cu o reclamă cu obiectivul de a măsura eficiența respectivei reclame și a furniza ulterior reclame personalizate pentru vizitator, perioada în care acest  cookie este activ este de 1 an de zile;
 • Cookie-ul “NID” – acest cookie are ca scop înregistrarea unui ID unic per utilizator ce poate identifica device-ul utilizatorilor care se reîntorc pe website, fiind folosit ulterior în reclamele personalizate, perioada în care acest cookie este activ este de 6 luni de zile;
 • Cookie-ul “test_cookie” – acest cookie are ca scop verificarea browser-ului vizitatorului în ceea ce privește acceptarea cookie-urilor, perioada în care acest cookie este activ este de 1 zi;
 • Cookie-ul “VISITOR_INFO1_LIVE” – acest cookie are ca scop estimarea dimensiunii afișării pe pagină a videoclipurilor din canalul Youtube, perioada în care acest cookie este activ este de 179 zile;
 • Cookie-ul “YSC” – acest cookie are ca scop înregistrarea unui ID unic per utilizator în vederea stabilirii statisticilor despre videoclipurile vizionate pe canalul Youtube perioada în care acest cookie este activ este de 1 zi;
 • Cookie-ul “yt-remote-cast-installed” – acest cookie are ca scop memorarea preferințelor în ceea ce privește vizionarea videoclipurilor din canalul Youtube, perioada în care acest cookie este activ este de 1 zi;
 • Cookie-ul “yt-remote-connected-devices” – acest cookie are ca scop memorarea device-urilor și preferințelor pe fiecare dintre acestea în ceea ce privește vizionarea videoclipurilor din canalul Youtube, perioada în care acest cookie este activ este persistentă;
 • Cookie-ul “yt-remote-device-id” – acest cookie are ca scop memorarea device-urilor și preferințelor în ceea ce privește vizionarea videoclipurilor din canalul Youtube, perioada în care acest cookie este activ este persistentă;
 • Cookie-ul “yt-remote-fast-check-period” – acest cookie are ca scop memorarea preferințelor în ceea ce privește vizionarea videoclipurilor din canalul Youtube, perioada în care acest cookie este activ este persistentă;
 • Cookie-ul “yt-remote-session-app” – acest cookie are ca scop memorarea preferințelor în ceea ce privește vizionarea videoclipurilor din canalul Youtube, perioada în care acest cookie este activ este persistentă;
 • Cookie-ul “yt-remote-session-name” – acest cookie are ca scop memorarea preferințelor în ceea ce privește vizionarea videoclipurilor din canalul Youtube, perioada în care acest cookie este activ este persistentă;

 

 1. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalități pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Puteti preveni ca cookie-urile sa fie salvate/stocate prin schimbarea setărilor browser-ului pe care îl folosiți. Insă, vă rugăm să aveți în vedere, că o astfel de acțiune vă poate împiedica să folosiți toate funcțiile atât de pe acest site cât și de pe alte site-uri în integralitatea lor. In plus, puteți împiedica, ca informații generate de către un cookie care are legatură cu utilizarea paginii de internet de către dvs (inclusiv adresa IP)  să fie transmise la Google și procesate de către Google. Pentru asta, apăsați click pe următorul link și descărcați și instalați opțiunea de oprire a browserului: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro

 1. Particularizarea setărilor browserului în ceea ce privește cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare.

În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

 1. Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului dvs.

Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și intereselor dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Puteti preveni ca cookie-urile sa fie salvate/stocate prin schimbarea setărilor browser-ului pe care il folosiți. Insă, vă rugăm să aveți în vedere, că o astfel de acțiune vă poate împiedica să folosiți toate funcțiile atât de pe acest site cât și de pe alte site-uri în integralitatea lor.

Puteți, în orice moment, să modificați sau să vă retrageți acordul din Declarația privind modulele cookie de pe website-ul nostru. Consimţământul dvs. se aplică următoarelor domenii: www.oanapediatrics.ro.

Când ne contactați în legatură cu consimțământul dvs., vă rugăm să precizați ID-ul și data consimțământului dat.

Consimţământul dvs. se aplică următoarelor domenii: www.oanapediatrics.ro.

Starea dumneavoastră actuală: Utilizare doar cookie-uri necesare. 

Schimbați consimțământul dumneavoastră

 1. Securitate si probleme legate de confidențialitate

 

Cookie-urile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate, nici nu pot auto-rula. In consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

 

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative, deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume website cât și pe mai multe alte website-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

 

In general, browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit website.

 

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine pe parcursul de transmitere, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.

 

Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (o rețea WiFi nesecurizată).

 

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite website-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

 

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari website-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

 

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite website-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

 

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteți seta browserul să accepte cookie-uri de la un website anume. Menționăm cu titlu de exemplu, că daca nu sunteti înregistat folosind cookie-urile, nu veți putea lăsa comentarii.

 

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “Opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului dvs.

Supereroi la datorie

Contact

dr.virban@oanapediatrics.ro

0770.353.144

Program

Marți și Vineri
08:30 – 16:00

Sâmbătă
08:00 – 10:00

Prepared by CLS Media